Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po byłych pacjentach w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1241) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu:

  1. Pani Dudek Ludmiła (Oddz. Psychiatryczny);

  2. Pani Powaga Jadwiga (Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy);

  3. Pani Nieścioruk Kazimiera (Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy).

Depozyty stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym depozytowym.

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozyty przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie zgodnie z obowiązującymi przepisami.