Minister Zdrowia udzielił akredytacji Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi w Chełmie.
Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielania lub odmowy udzielania akredytacji podmiotom w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 86/2019 z dnia 18 października 2019 r. dotyczącej oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie funkcjonowania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 24) – Minister Zdrowia udzielił akredytacji podmiotowi leczniczemu: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE w zakresie działalności prowadzonej w zakładzie leczniczym: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Szpital.