Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późń. zm.) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Konkurs otwarty nr POWR.05.01.00-IP.05-00-014/19

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu – przedłużenie terminu (pdf)

Zgłoszenie konkursowe (odt)

Wynik konkursu na wybór Partnera do projektu (pdf)