W związku z doniesieniami o nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2, zwłaszcza na terenie Europy prosimy o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS dostępnymi pod tym adresem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Jednocześnie, wg zaleceń Ministerstwa Zdrowia osobom, u których możliwe jest wystąpienie zakażenia nowym koronawirusem, poleca się, aby telefonicznie kontaktowały się z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Chełmie (82 5653421) lub zgłosiły się do najbliższego oddziału chorób zakaźnych, a nie na SOR ogólny.


Osoby, które nie spełniają kryteriów określonych przez MZ, zgodnie z wytycznymi powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, czy z Włoch jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel oraz duszność.

Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:


• podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2 obecnie wskazuje się Chiny kontynentalne
• miała bliski kontakt (1) z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym (2) lub przypadkiem prawdopodobnym (3))
• pracowała lub przebywała jako odwiedzający (4) w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

 

(1) Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w jednostkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem COVID19, praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu
(2) Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne): wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
(3) Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów: - dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test), - niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
(4) na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

 

Obecnie w Polsce - stan na dzień 26.02 – nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa CoV 2

 

WAŻNE TELEFONY:

- ODDZIAŁ OBSERWACYJNO–ZAKAŹNEGO W CHEŁMIE – 608863482

- CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY – PAŃSTWOWA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHEŁMIE – 693444561

- INFOLINIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – 800190590

 

Więcej informacji na temat koronawirusów znajduje się na poniższych stronach:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Opracowała:
Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii

Aktualizacja 26.02.2020