borelioza logo

Chełm, dn. 26.01.2021 r.

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach projektu pn. Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie”, nr WND-POWR.05.01.00-00-0001/20-01, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 10 podmiotami leczniczymi z terenu województw lubelskiego i podlaskiego posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie działań profilaktycznych objętych PROGRAMEM POLITYKI ZDROWOTNEJ: Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych.

I. Dane Realizatora

Lider Projektu:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-18-63-730, REGON: 110196908, KRS: 0000119964

Partnerzy Projektu:

 1. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Jazowa 11/3, 43-316 Bielsko - Biała, http://www.borelioza.org

 1. Fundacja Planuj Zdrowie z siedzibą Krakowie, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków. https://planujzdrowie.pl/

Osoby do kontaktu z Oferentami

Andrzej Maksim tel. 609 041 515, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Tomaszewska tel. 508 247 223, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Warunki i kryteria rekrutacji POZ

Do udziału w Projekcie zapraszamy Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), które:

 1. Posiadają kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

 2. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu, tj. na terenie jednego z województw: lubelskiego, podlaskiego;

 3. Posiadają gabinet zabiegowy i możliwość pobierania krwi do badań diagnostycznych;

 4. Dysponują personelem medycznym niezbędnym do realizacji programu profilaktycznego, tj. przynajmniej 1 lekarz POZ i 1 pielęgniarka POZ;

 5. Deklarują udział osób z personelu medycznego w szkoleniu e-learning organizowanych przez Zamawiającego. (Zamawiający informuje, że szkolenia są nieodpłatne);

 6. Akceptują, iż wyłącznie osoby przeszkolone w ramach projektu profilaktycznego będą

upoważnione do udzielenia świadczenia zdrowotnego;

 1. Zapewniają dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).

Przeszkolony personel medyczny POZ zobowiązany będzie do:

  1. kwalifikowania pacjentów do Projektu na postawie przeprowadzonego wywiadu oraz ankiety wypełnionej przez pacjenta (podczas pierwszej wizyty) oraz udzielenia porady edukacyjno – informacyjnej z zaleceniami profilaktycznymi obniżającymi ryzyko zachorowania na boreliozę z Lyme;

  2. wprowadzenia antybiotykoterapii u pacjenta z widocznymi objawami wczesnego stadium zakażenia;

  3. zlecenia wykonania badania testem immunoenzymatycznym ELISA w klasie IgM oraz klasie IgG, w przypadku wystąpienia u pacjenta nietypowych objawów skórnych;

  4. zlecenia wykonania badania testem Western blot w klasie IgM lub klasie IgG, w przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwie dodatniego testu ELISA;

  5. przekazania wyników wykonanych badań diagnostycznych pacjentowi (podczas drugiej wizyty);

  6. kierowania pacjentów z objawami klinicznymi wskazującymi na zakażenie (np. neuroborelioza, zapalenie stawów, Lyme carditis), do lekarza specjalisty chorób zakaźnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. do wskazanego ośrodka biorącego udział w projekcie.

III. Miejsce i termin składania ofert

Oferty do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Realizatora - ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Kancelaria (I piętro), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie plików załączonych do korespondencji.

Składając ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej należy pamiętać o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Realizatora. Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia. Nabór placówek POZ do projektu pn. Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie”, Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie odbywa się w trybie ciągłym od 26.01.2021 r do 30.09.2021 r. lub do momentu wyłonienia wymaganej liczby placówek -10. Kwalifikacja placówek POZ będzie następowała cyklicznie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

IV. Kryteria punktowe dotyczące wyboru placówek POZ

Przy wyborze ofert Realizator będzie kierował się następującymi kryteriami punktowymi:

  1. Weryfikacja działania POZ na podstawie warunków uczestnictwa w Pilotażowym programie profilaktycznym chorób odkleszczowych: posiada gabinet zabiegowy i możliwość pobierania krwi do badań diagnostycznych:

spełnia – 1 pkt,

nie spełnia – brak możliwości udziału w programie.

  1. Siedziba POZ:

województwo lubelskie – 1 pkt,

województwo podlaskie – 1 pkt.

  1. Ilość pacjentów obsługiwanych przez POZ:

do 500 – 1 pkt,

od 500 do 1000 – 2 pkt,

powyżej 1000 – 3 pkt.

V. Terminy i warunki realizacji usługi

1. Termin realizacji usługi – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do

niniejszego Ogłoszenia.

VI. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenie postepowania

o udzielenie zamówienia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Realizatorem a Wykonawcą pod rygorem nieważności, co zostało uregulowane we wzorze umowy.

VII. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

1. Realizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.

2. Realizator o wynikach naboru powiadomi wszystkie placówki POZ, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.

Zał. 1, 2, 3 – Formularz oferty, oświadczenia

Zał. 4 - Wzór umowy POZ

Do pobrania - Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

IP pismo dot. udziału lekarzy POZ w godzinach pracy

Informacja o naborze w trybie ciągłym

 

Link do szkolenia lekarzy:

Link do szkolenia lekarzy