Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie otrzymał certyfikaty ISO:


• ISO 9001:2015 – standard systemu zarządzania jakością gwarantujący poprawę jakości usług;
• ISO 27001:2013 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pozwalający zminimalizować ryzyko utraty danych.


Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 12 kwietnia 2019 r. Z rąk pana Dariusza Hejmeja zastępcy dyrektora do spraw klientów strategicznych PRS SA w Gdańsku certyfikaty w imieniu Szpitala w Chełmie odebrali pan Mariusz Kowalczuk pełniący obowiązki dyrektora Szpitala oraz pani Beata Żółkiewska pełnomocnik ds. jakości. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji, członkowie Rady Społecznej oraz pracownicy Szpitala w Chełmie.


W trakcie spotkania zaprezentowane zostały działania oraz inwestycje podejmowane przez Szpital w Chełmie w 2018 r. i kontynuowane w roku bieżącym:

• Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 1 3.1 Infrastruktura ochrony zdrowia [więcej o projekcie tutaj];

• Realizacja projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego [więcej o projekcie tutaj];

• Otwarcie i rozwój działalności Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii, które funkcjonują w Szpitalu w Chełmie od lutego 2018 r. [więcej o pracowniach tutaj];

• Prowadzenie od 1 listopada 2018 r. programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego [więcej o Centrum tutaj].

Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego pana Jarosława Stawiarskiego oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych lubelskich szpitali. Głos zabrał pan Karol Tarkowski dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który, gratulując uzyskania certyfikatów przez Szpital w Chełmie, potwierdził ich wpływ kontraktowanie świadczeń medycznych w NFZ.

Uroczystość zakończyła się tradycyjnym spotkaniem wielkanocnym, któremu przewodniczył kapelan szpitalny.