INFORMACJA

Od dnia 09 listopada 2021 w SPWSzS w Chełmie rozpoczyna działalność izolatorium dla osób nie mających możliwości dokonania samoizolacji w warunkach domowych, w związku z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2,

Do objęcia opieką w Izolatorium kwalifikuje się osoby:

- z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS- CoV-2,

- o bezobjawowym lub lekkim przebiegiem choroby,

- wydolne w zakresie samoobsługi.

- u których nie występują ostre lub przewlekłe stany kliniczne chorób współistniejących wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania Izolatorium.

Kryteria wykluczające przyjęcie do Izolatorium obejmują;

- saturację krwi tętniczej tlenem <92% na powietrzu atmosferycznym;

- ostre i przewlekłe stany kliniczne/choroby współistniejące wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania Izolatorium;

 - niestabilność krążeniowo-oddechową uniemożliwiającą transport osoby izolowanej wymagającej intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;

- aktywną, niekontrolowaną, przewlekłą chorobę psychiczną i ostre psychozy;

- stanu upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;

- zaawansowane zespoły otępienne;

- współistniejące wybrane choroby zakaźne i stwierdzane patogeny alarmowe, stanowiące zagrożenie dla innych pacjentów / wymagające izolacji indywidualnej;

- nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;

- chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;

- ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży

Izolatorium zapewnia opiekę na zasadach odpowiadającą modelowi opieki domowej oraz trzy posiłki.

Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza szpitala/POZ lub Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Lekarz/Inspektor kierujący lub Inspektor PSSE, o którym mowa przed skierowaniem osoby do Izolatorium, kontaktuje się z lekarzem Izby Przyjęć Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego w celu potwierdzenia okoliczności uzasadniających skierowanie do Izolatorium.

 

Kontakt: 82 5622650 (wew. 650)

 

Do pobrania:

Regulamin izolatorium

Skierowanie do izolatorium 

 

 

 

Kontakt z Izolatorium: 82 562 26 650 WEW. 650