Świadczenia opieki długoterminowej dla dorosłych pacjentów wentylowanych mechanicznie, dotyczą pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do umieszczenia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie:

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel

5. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych

6. Skala Glasgow

7. Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

8. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie opłat organ emerytalno-rentowy, MOPS/GOPS

10.Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

a) Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty

b) Decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej

c) W przypadku, gdy pacjent jest osobą pracującą – druk RMUA

d) Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji(tzw. 500+)

e) Decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego

f) dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu z innych źródeł, nie wskazanych w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej

g) dokument potwierdzający wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu praw autorskich i innych praw, o których mowa w ustawie o prawie autorskim o prawach pokrewnych

h) dokument potwierdzający wysokość dochodów z tytułu najmu, dzierżawy;

11. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody sądu na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym należy dołączyć:

a) postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu

b) ostanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

12. Ksero kopii dokumentów z przebytego wcześniej leczenia

 

Zestaw dokumentów do pobrania

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel

5. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych

6. Skala Glasgow

7. Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

8. Ocena ryzyka związanego związanego ze stanem odżywiania

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie opłat organ emerytalno-rentowy, MOPS/GOPS

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie