fundusze europejskie progrma regionalny

RPLU.05.02.00-06-0083/19

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WL 2014-2020) i Budżetu Województwa Lubelskiego

Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie lubelskim poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną pawilony szpitalne A, B i C oraz budynek przychodni przyszpitalnej. Przedsięwzięcie obejmuje zadania polegające na wykonaniu ociepleń ścian fundamentowych wraz z ułożeniem opaski odwadniającej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenia dachu budynków, modernizację instalacji c.o., przebudowę przyłącza ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej wraz z instalacją nawiewników, wymianę drzwi wejściowych do budynków, wymianę opraw tradycyjnych na oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii.

Rezultatami realizacji projektu będą: oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem projektu: 11 011 273,05 PLN

Wkład UE: 6 807 071,50 PLN

Okres realizacji projektu: od 2018-10-23 do 2021-12-31