fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa grantowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226 z dnia 30 czerwca 2020 r.) realizuje umowy o powierzenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.
Dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.


Wartość poszczególnych umów wynosi:
 ZOL: 249 840 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%
 ZOL-P: 141 592 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%
 ZPO: 129 174 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%.

W ramach projektu dodatki do wynagrodzeń zostały wpłacone łącznie 66 osobom, w tym:

  • 26 pielęgniarkom
  • 16 osobom sprzątającym
  • 20 opiekunom medycznym
  • 4 fizjoterapeutom

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.