unia banner flaga polski woj lubelskie

Projekt Nr RPLU.13.01.00-06-0097/17

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w partnerstwie z innymi podmiotami leczniczymi realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Projekt  ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności podniesienia standardów postępowania medycznego w sześciu szpitalach na terenie Województwa Lubelskiego, przyczyniając się również do poprawy rezultatów leczenia pacjentów oraz wzrostu kompleksowości i ciągłości opieki.


Projekt obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych (remont, budowa, rozbudowa) obiektów ochrony zdrowia oraz dostawy sprzętu i wyposażenia w podmiotach leczniczych, które wspólnie realizują Przedsięwzięcie.

 

Partnerzy projektu:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider),
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (partner),
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (partner),
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (partner),
5. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (partner),
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (partner).

 

Realizacja projektu pozwoli na:
- zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa lubelskiego,
- uruchomienie w szpitalach nowych metod leczenia o udowodnionej skuteczności,
- poprawę dostępności a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
- przesunięcie ciężaru z opieki szpitalnej na AOS w tym rozwój opieki koordynowanej,
- optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych,
- wymianę zużytych wyrobów medycznych,
- podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu pacjentów i ich rodzin,
- racjonalizację łóżek szpitalnych.

 

Zakres rzeczowy chełmskiej części projektu obejmuje wykonanie remontu budynku Starego szpitala na potrzeby Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddział Opieki Paliatywnej. Projekt przewiduje również zakup sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji oraz zmieniającego lokalizację Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, wyrobów medycznych na użytek aktualnie funkcjonujących na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa dwu sal operacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddziału Opieki Paliatywnej.

 

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to 30.11.2020 r.


Całkowita wartość projektu: 179 493 505,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 151 473 124,96 PLN