Logo szpitala

fundusze europejskie progrma regionalny

RPLU.05.02.00-06-0083/19

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WL 2014-2020) i Budżetu Województwa Lubelskiego

Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie lubelskim poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną pawilony szpitalne A, B i C oraz budynek przychodni przyszpitalnej. Przedsięwzięcie obejmuje zadania polegające na wykonaniu ociepleń ścian fundamentowych wraz z ułożeniem opaski odwadniającej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenia dachu budynków, modernizację instalacji c.o., przebudowę przyłącza ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej wraz z instalacją nawiewników, wymianę drzwi wejściowych do budynków, wymianę opraw tradycyjnych na oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii.

Rezultatami realizacji projektu będą: oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem projektu: 12 005 784,96 PLN

Wkład UE: 7 504 335,75 PLN

Okres realizacji projektu: od 2018-10-23 do 2021-12-31

Logo szpitala

szpital lubelskie uw

Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie przyznana została dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację w latach 2020-2021 zadania inwestycyjnego „Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSS w Chełmie celem stworzenia pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2" w ramach zadania Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2".

Ashampoo Snap poniedziałek 3 stycznia 2022 09h55m39s 067

Realizowane w ramach inwestycji prace adaptacyjne Laboratorium Mikrobiologicznego i zakupy sprzętu medycznego mają na celu umożliwienie pełnego diagnozowania COVID-19 w szpitalu w Chełmie, co skróci czas oczekiwania na wyniki, przyspieszając ewentualną reakcję w przypadku dodatnich wyników testów.

Wyboru rodzaju kupowanych urządzeń dokonano kierując się w pierwszej kolejności zasadą bezpieczeństwa. Przygotowywanie wysoce zakaźnego materiału odbywać się będzie w specjalistycznej komorze laminarnej, zapewniającej środowisko do bezpiecznej pracy personelu przygotowującego materiał do badania. Diagnostyka SARS-COV-2 przy pomocy testów genetycznych wykonywanych techniką RealTime-PCR w systemie zamkniętym jest całkowicie zautomatyzowana, co niweluje ryzyko zakażenia w procesie. Wykonane prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia Laboratorium Mikrobiologicznego (wyodrębnienie śluzy fartuchowo – umywalkowej, adaptacja pod kątem umożliwienia funkcjonowania sprzętu medycznego) oraz zastosowanie lamp z przepływem laminarnym również podyktowane zostały względami bezpieczeństwa. W ramach inwestycji dokonano również zakupu pomocniczego sprzętu laboratoryjnego (chłodziarki i zamrażarki), dodatkowych mebli laboratoryjnych, stworzono dodatkowe stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy z drukarką oraz zadbano o integrację analizatora genetycznego i urządzeń laboratoryjnych ze szpitalnym systemem informatycznym. W ramach projektu przewidziano również zakup 2000 szt. laboratoryjnych testów genetycznych, pozwalające na szybkie diagnozowanie pacjentów w kierunku SARS-CoV-2 wraz z wymazówkami do badań wirusologicznych.

Planowany do zakupu analizator genetyczny umożliwi wykonywanie w chełmskim szpitalu około 80 testów w kierunku SARS-CoV-2 dziennie, co zważywszy na prognozy wystąpienia kolejnych fal epidemii, może okazać się konieczne już w niedalekiej przyszłości.

Rodzaj zastosowanego w projekcie analizatora genetycznego umożliwia również wykonywanie testów na obecność innych drobnoustrojów (bakterii i wirusów), co gwarantuje racjonalność wykorzystywania urządzenia i działania tworzonej pracowni genetycznej także po ustąpieniu pandemii koronawirusa.

 

Logo Szpital

 

dofinansowanie ze srodkow rzadowego funduszu inwestycji lokalnych

W marcu 2021 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zawarł umowy w sprawie przekazania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w latach 2021 – 2022 siedmiu zadań inwestycyjnych:

Projekt

Wartość dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [zł]

1

Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D

836 720,00

2

Modernizacja systemu ciepłowniczego szpitala

1 000 000,00

3

Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym Szpitala na potrzeby osób, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, osób chorych na COVID-19 o łagodnym przebiegu

405 000,00

4

Modernizacja oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19

4 000 000,00

5

Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej

3 000 000,00

6

Modernizacja głównego budynku szpitala

1 500 000,00

7

Zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

856 000,00

 

Łączna wartość dofinansowania, które przyznano powyższym inwestycjom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniesie 11 597 720,00 zł

Logo szpitala

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne).

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-07-01 do: 2022-12-31

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme. Grupą docelową projektu (uczestnikami) będą osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami

Obecnie Szpital prowadzi nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach powyższego projektu.

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 10 podmiotami leczniczymi z terenu województw lubelskiego i podlaskiego posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie działań profilaktycznych objętych programem polityki zdrowotnej: Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych.

 

Warunki i kryteria rekrutacji POZ oraz regulamin rekrutacji i udziału w projekcie znaleźć można na stronie internetowej https://www.szpital.chelm.pl/ w zakładce https://szpital.chelm.pl/index.php/aktualnosci/156-ogloszenie-o-naborze-placowek-poz-do-wspolpracy-w-ramach-projektu-pn-borelioza-w-lubelskim-i-podlaskim-profilaktyka-badanie-i-leczenie